Terms

Kitsiso

 

Mzansiporns ke lokalana lwa pego tsa dintswantso le dikgatiso tsa maponapona a go ralala lefatshe ka bophara go di karolo. Lokalana lo lwa mapona le rebola ditsebe tsa thobalano fela, mme ga o setse o iphitlhetse o le mo lokalaneng le, o ka boela morago go tshebediso ya gago mme morago o tsene lokalaneng la go phimola tsa maloba gore ga o tsena makalaneng go seka gwa nna le lokalana le mo tsebedisong ya gago.

 

Tsibogo

 

Ka tshwe tshwe o kobiwa gore o fete mengwaga e ka nna masome le borobedi (18+) go ya ka melawana ya ditshebediso tse sireletsang lokalana la Mzansiporns.

 

Dikgatiso tsohle tse di molokalaneng le di bontsha masaikategang.

– Ditshwantso tsa basadi ba sa aparang diaparo le borre ba sa tshwalang.

– Senana sa tshegadi.

– Ntsutsu ya rre.

– Mabele le dithobana tsa makgarebe.

– Marago.

 

Tshebediso

 

Lokalana lo la mapona le go rwesa maikarabelo jaaka modirisi go se dirisi lokalana lona botlhaswa jaaka go ka romela mapona a gago phatlhalatseng ya tsebe ya baetedi go ka tlhorontsha le go kgasa ba bangwe.

 

Mzansiporns e na le lokana lwa badirisi go ka fana ka tshedimosetso ya mapona.

 

Tsitsinyo

 

Lokalana la Mzansiporns lo repola ditshwantsho le dinepe tsa mapona go makalana a tsa thobalano.

 

Mzansiporns ga e na ditswanelo tsepe mo di kgatisong ebile ga e gatisi ditshwantso le go tseya dinepe tsa mapona.

 

Bolokesega

 

Utlwelela mmago le rrago go se je tsa manong, se tsaatsege waeso. Go na lo makalana a mantsi thata jaaka bo Facebook, Instagram, Twitter le bo Whatsapp. Mo nakong ya segompieno basha ba sebedisa makalana ano a botsalano botlhaswa ka go romelana ka mapona a mebele ya bona.

 

Se fane ka senepe kgotsa kgatiso ya gago o sa tshwala diaparo kgotsa o apere diabaro tsa koteng. Go nne motho yo o mo fang tsone a ka feletsa a retetswe ke go nna le tshireletso go tsona. Se nne le kgatelelo ya tlhaloganyo go bona ditsala tsa gago kgotsa mongwe wa baopedi ba o baratang ba dira dilo tse go ka dira madi le go kgatlhisa.

 

– Nako le nako ga monagano wa gago o go etleletsa go dira sengwe se se sa tlwaeletsegang botsa mama kgotsa papa pele gonne ba fetile ga o gatang gona.

– Modimo o go bopile o sa ikatega mme wa kgona go tsaya maikarabelo go ikatega gonne o bona go sa siama. Jaanong sefapoge ka ntlha ya tsa lefatshe. Ke bua ka chelete (madi), go kgatlhisa le go senka lorato.

 

Motlhokofadiwa

 

Ga o tlhokofaditswe ka mapona, se tseye botshelo jwa gago kgotsa go ikobonya nako le nako gonne o ka iphitlhe o sa tlhole o ipona o ikategile mo setshabeng. Go touta ka pelo go ka go bakela malwetsi a kgakala le go ka go raela go inela go ka dirisiwa ka thobalano botlhaswa.

– Senka mongwe wa moitsanape go tsa kgatelelo ya tlhaloganyo le maikutlo.

– Etela muriti wa kereke ya mo motsaneng go ka go tlhatlhamololela tsa makwalo mangwe a kago ya moya le pelo.

– Itsese ba seponesa go ka tsaya matsapa go go thusa go rarabolo bothata jwa gago ka pela.

– Etela lokalana lo o fetlhetseng kgatiso ya gago golona go ka romela kopo phimolo mo go moeteledi pele.

– Kopana le ditsala tsa gago tsa maloba go ka ntshana seinong.

 

Diritibatsi

 

Se etele lokalana la Mzansiporns o tsentse khadi monwana gonne o ka tloga wa iphitlhela o le mo sedikadikeng e re bo setse.

– O ka iphitlhela o dirisitse datara ya ga go botlhaswa.

– O ka iphitlhela o tladitse mogala wa gago wa letheka ka mapona.

– O ka iphitlhela o phemotse tsa botlhoka ka ntlha ya go felelwa ke sephatlha.

– O ka raelesega ka go fana ka lepona la gago kgo la mokapelo wa gago go lokalana lwa baetedi.

 

Thotloetso

 

Mzansiporns e kgalema tiriso ya diretibatsi gonne e le yona tlhobaboroka mo segompienong ebile e le yona gole gantsi e tlhotlheletsang go gweba ka mmele le go ineelela.

 

Mobotselong ga gona obe yo o betere go yo mongwe le ga a ka huma kgotsa a humanega.

 

Ga gona ope yo o montle kgotsa yo o maswe, tshegetso puo ke gore, a wa gopola mo malobeng ne re rata go kgala batho ba mmala o mosetlhana rere ekare tamati ya mariga? Mme go mpieno reba bona bontle. Banyana ba bagolo le dipatiri go basimane ba ne ba rata go ba kgoba ka mafoka a gore ba tla ba khombetsa diphogwana gonne bone ba lekanwe ke borra bone le bobuti ba bone mme go mmpieno ba ba betsha ebile ba ba bona matlhagatlhaga mo dikobong le go ba bitsa ma ben10.

 

“Se o setlhoileng o ka serata!!!” Tlhokomela lotlhoo la gago. Senyenyefatsa gonna le go ka kgalema kgotsa go ka aga motheo o siameng.

 

Motsadi rekela ngwana mogala wa letheka le go mo fa leitlho la gago nako le nako ka go ka tlhodimela mogala wa gagwe ka marobalo.

 

Tshebedisano

 

Mzansiporns ga e rotloetse sepe mo go tsa mapona. Ga o na le ngongoro rekopa gore o etele lokalana lwa rona lwa facebook ebong “mzansiporns” go ka golagana le modirisi mogolo.

 

Phimolo ya lepona

 

Ga o eletsa gore re phimole lepona la gago go lokalaneng la Mzansiporns o tswanela ke go ka romela molaetsa go lokalana la Mzansiporns mo Sefatlhong Sa Buka (Facebook) ebong “mzansiporns”.

 

Phimolakeledi

 

Go matlolenyana a bonnyeng jwa sepe gore ba setegenike ba kgone go ka fitlhelela mafatlha a bonne go ka phimola lepona la motlhokofadiwa le go ka mo itsise ga tiro e setse e weditswe.

 

Kotlhao

 

Mzansiporns e kopana le kotlhao go mafapha a tswanang le Google, Bing, Yandex, Alexa le badirisi month phimolong ngwe le ngwe.

 

Bophara

 

Lokalana lo, lo aneme naga ka bophara le lefatshe lotlhe jaaka bo Amerika ebile re dirisa molawana wa bona go tsa tsireletso ya tsa mapona.

 

Phitlhelelo

 

Go sa kgathalesege gore o ko kae, o na le phitlhelelo ya Lokalana le.

 

Diteng

 

Moditeng tsa lokalana le go mefuta le merafe e fapaneng ya malome jaaka Xhosa, Tswana, Pedi, Sotho, Afrikaans, Zulu, Tsonga, Ndebele, Venda le English.

 

Mme re itshekegile ka tsa bojanala.

 

Maitlhomo

 

Dikgatiso ke go fana ka mapona le tsedimosetso go tsosolosa maikutlo go thobalano malakabe.

 

Kgolagano

 

Facebook : Mzansiporns

Upload : Romela setshwantho sa gago le molaetsa le lebitsi mme o akaretse dintlha tsotlhe.

 

Ditebogo

 

Rea leboga go memegane go tiriso ya pabalasego le maikarabelo.

 

 

 

Maadigwa

– Datara

– Setegenike