Princess

Princess

Princess

Princess

Igama lami nguQhawe likababa Ngonyama. Lana kusemakhaya kanti mina ngingumfanyana nje owahlulwa iskole kanti nesimo ekhaya asisihle kahle. Ngiziphilisa ngokulusa izinkomo zemizi yabantu ikakhulu laba abadla izambane likapondo la endaweni. Kunomuzi wakwa Zondi ngale komfula banamatekisi khona nezinkomo zakhona ngyazilusa. Kune ntombazane leyikhaya esicishe silingane nayo uMbali yinhle ingane yabantu inkinga nje ilobaba wayo uNondaba osatshiswa okwenyoka la endaweni uthuka ngisho kuqondane amahlo. Sekuthi ngoba nakhu ngakwazi ukuntshontsha isithombe sikambali ngishiye izinkomo le ekwaluseni ngisondele emfuleni ongasemzini yabantu inhoso yami ukuzogeza la. ngikhiphe lesthombe sikaMbali ome kahle ngizishayele indlwaphu ngaphambi kokugeza vele kucwebile la akunamuntu. Ngenxa yobumnandi ngigcine ngicimeza uma ngivula amehlo ngibheka amanzini SHWELEBABA ngibona isithunzi somuntu haibo umakaMbali lo ufunani la ngizibuza ngaphakathi!!!

Princess

Ai angasho lutho nje mayelana nendlwabu yami isithombe ngisishutheke emasendeni. Athi ungibonile ngiza ngapha manje kukhona afisa ngimlungisele kona lapha kwakhe kungaze kubuye lesidlamlilo esiwunoNdaba. Ewu cha ke ngivume kodwa awu amahloni ayangibulala. Cha ke ngiqede ukwenza ukulungisa iglubhu kagesi ngehle ngibonge ngicele indlela. Angibambe ngesandla athi ubonile ukuthi bengenzani emfuleni ngivele ngixolise ngithi bengithi ngyazigangela nje, athi pho isthombe sengane yakhe bengisenzani?? Eish kuvele kome amathe kumina ngithi ngyakhuluma ngingize phela mina bengithi akasibonanga. Athi uzobikela unoNdaba ngelento (awu nakhu umuntu ezofela indlwabe) ngiguqe ngamadolo ngimncenga ngishweleza phela uZondi angangibulala nje kungabi ndabazalutho kwazise ekhaya siyazilambela futhi sithathwa kancane. Athi yobona uma ufuna ngingamtsheli uZondi uzokwenza lento engishoyo!!! Esho ngolaka. Ngivume ngekhanda yebo ma phela umakaMbali ula ko45 kubheke ku50 mina ngino 18. Avele akhumule asale nqunu lapho umekahle umzimba wakhe muhle uyisdudla esifishane uzinqa ezinkulu kanti ebusweni uthanda ukuba nsundu kodwa umzimba uyakhanya. Alale embhendeni angibize ngesankahlu woza wena umeleni?? Ngisondele athi avule lezizibhombolozi zamathanga akhe athi angimkhothe ingquza nginikine ikhanda. Akhombe isithombe sikaZondi odengeni akabange esasho lutho ngavele ngasondela uma ngiza ngobuso ngizwa umoya oshisayo uphuma engquzeni enamalebe nemfukumfuku yezinza.
ngyachama baba.

Princess

Princess

Princess

Emnqondweni wami ngyabona ukuthi ke le ichildren of child abusing noma ngingasakhumbuli kahle ukuthi kubizwa kanjani. Avale angidonsele kusona isibumbu ngekhanda umlomo wami uye uyothi ne kumalebe. Nami ngiqhanyelwe manje inkinga ngyesaba. Aqale anyakaze athi khipha ulimu wena, ngilukhiphe ngiqale ngimkhothe aqale anyakaze mmmmmmm angiphulule ikhanda afake umunwe amadlebeni ngizwe kumandi. Ingquza izwakala imuncwana angathi kunasawoti. Ngifake ulimu embobeni aqhayize ke manje nazoke khehla lami kusho yena. Lapho ngisho ukulifaka lonke ulimi nami ngiqhanyelwe loku okungithusayo kwamina. Acindezele ikhanda lami kuyena akhale kakhulu mmmmmmmm hawe mkhulu lapho mina ngolwimi angizibekile phansi. Phela ngiye ngibone emabhukwini ocansi ukuthi kwenziwa njani. Aphinde amemeze ngyachama Qhawe lami tsa tsa tsa ngibe manzi umlomo namadevu kwehlele entshebeni(awu bazongishaya abafana entabeni amashwa phela lawa)

Princess

Angigibelise embhedeni angikhumule iblukwe lehle kanye neanda ezidabukele kuqathake nesthombe sikaMbali angasinaki. Ngibone ewubuka sakuthuka umthondo wami athi hawu kodwa umthondo ongaka mfana. Asho awujikijele emlonyeni kuvele kuvaleke amehlo kubemnyama ngyayiqala lento. Ngimbambe ikhanda ngimsondeze ngisho ukuwujikijela wonke emlonunyeni. Ngiqjaqjazele abone ukuthi ngifuna ukuchama asuke lishawe umoya. Alale ngomhlane athi angigibele phezu kwakhe ngiqale ngiwufake ngeshloko agqihe mmmmmm nguncenge kahle iyashisa nansi into cha umuntu uyaphuthelwa. Ngivele ngiwufake wonke mawala ngimbone endwaza enganyakazi engimbuka sakuthuka emzimbene egcwele uhlevane. Ngaqala ngafenda wamemeza hawe qhawe lapho ke baba yooo waze wamnandi mfana wami fakhi fakhi mi fakhi mi noma ngingazi oqonde ukuthi ngaloku kodwa kuzwakala kamnandi. Adlikize amemeze kakhu owuuu godi wamnandi Qhawe lami ngyachaaama angibambe angiqinise ngifende mawala nami manje. Avele angisuse (eish wenzani manje lomama?) Aphenduke aguqe ngamadolo athi angingene ngemuva(hawu kanti umakaMbali uyisifebe phela lesi isitayela sezifebe sisho njalo ekwaluseni) ngiwufake ungangeni ngigeje imbobo nezinqa zinkulu awubambe awuqondise uvele ushelele ungene. Aqale phansi oowuuuuu godi fakhi mi fakhi mi fakhi miiiii waze wamnandi Qhawe ngisho uZondi engakabi nenkinga wayengafiki la. Ngimbelesele ngokumfenda azishaye izinqa athi angimshaye kukhala ubuphaxaphaxa layindlini agovuze umthondo ngokunyakazisa isinqe. Aphakamise umlenze ngufake mawala uthinte ekugcineni akhamise abheke phezulu angakhulumi ngiphinde ngupheshele khona ngamandla ngithinte lendawo avele aqhaqhazele. Hawe Qhawe Q Q Q Q Qha Qhawe

Princess

Princess

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *