Firm tits

Firm tits

Firm tits

Firm tits

Firm tits

Firm tits

Firm tits

Firm tits

Firm tits

Firm tits

Firm tits

Firm tits

Firm tits

Izolo ngithole iCall from iNumber ye ex yemganam bese kuntambama ngisho ngiyibambe. Hawu umuntu uyakhala. Athi Lwazi ngiphuma emsebenzini ngilana ePinetown wena uhlala maphi nePinetown. Ngimchazele. Bese eyangibuza ukuthi anginankinga yini ukuthi afike ezovakasha. Ngisho ngivumele phezulu ngithi akeze. Bese ethi uzongfonela uma esehlile. Nangempela asho afone after an hour ngimhlangabeze nangu ngempela umile stobhini uSisi omuhle omfishane. Ngiye kuye ngimubingelele ngeHug ngizwe umthondo wami uvakuza khona la emgwaqeni ngizibambe. Sixoxe ke sibe sihamba size sifike endlini.

Sizoxe ngimenzele nokudla sidle sobabili sizwane nje as abantu akade bajwayelana. Asho athi ukhathele, akhumule Angene engubeni angibize lapho umthondo usuqumbile ugcwele itrunk ngisho ngikhwele phezu kwakhe ngizwe ukufudumala okuyisimanga ngikhumule iskibha. Athi Lwazi ngiyakucela cela ungiBhebhe ungangirobhi Pleaseeee ngimungene ngolimu simuncane umlomo wakhe uyashisa abuye afake ulimu emlomeni wami ngiluncele ngehle ngomqala ngimukhotha ekitazaka emqaleni ngimupotoze amabele ngibe ngikitaza izingono ngolimu. Ngibuyele emlomeni siqabulane siphuthuma ngigijimise isandla sami emathangeni akhe amakhulu ngimu brush wona size sifike epentini limanzi lixathuka ukuqhanyelwa ngisigxavune isbumbu ngimunwaye umsunu ngimuzwe ekhala kancane Lwaaaaaaazi lwaaaah mmmh baby ngimunwaye negolo ngimubone ebitozela lifudumele. Ngisho ngisukume ngikhumule abone umthondokazi wami uqhanyelwe amane akhale kakhulu umthondo ongaka. Angifake icondom ebe edlalisa izinhlamvu zamasende ngolimu ezipotoza uqine more umthondo. Abuyele embhedeni akhumule ipenty alivule lonke igolo aze amise amadolo.

Athi Lwazi cela ungibhebhe pleasee elakho lonke baby cela ungidle. Ngisho ngikhwele phezu kwakhe ngimkhothe umqala sihefuzelela phezulu sobabili ngisondele kuyena azwe ikhingqi limuthinta igolo libuye ligudle phezu komsunu angibambe ngqi. Ngibambe umthondo wami ngimunwaye igolo ngekhinqi. Anginamathele ngolimu emqaleni kukitaze kamnandi. Angibambe umthondo aqondanise ikhingqi negolo ngilidushe libhajwe ngimubhebhe ngalo ikhingqi awavule kakhulu amathanga ngiwuphushe umthondo uze ungene wonke liwuncela igolo ugcwale phakathi.

Ngimubhebhe slowly ngibuye ngiwukhiphe ngimudlalise umsunu ngeminwe libe manzi more igolo ngiwubuyisele phakathi ngimubhebhe ngize ngibeke imilenze yakhe emqaleni wami ngilale phezu kwakhe libe tight ngenye indlela igolo ngiwufaka slowly umthondo uphinde uphume slowly silekelelana ngokufenda. Ngimuhlabe rough amane akhihle isililo ngimubhebhe. Asho amemeze ethi uyangithanda ngimhlabe kakhulu nami aze angichamele ngimhlabe khona sekunjalo afune ukungipusha ngizimelele kuyena ngiwufaka ngiqinisa umthondo akhale aze athule ngiqhubeke ngimubhebhe selimanzi te igolo nomthondo uyisgodo ungena uyaphuma phakathi ngibone ngaye esephuma izinyembezi ngimuhlabe slowly sibe siqabulana.

Ngimuphendule alale ngezisu ngifake umqamelo ngaphansi kwakhe lihlale obala ngemuva igolo ngimunwaye umsunu ngekhingqi ujuluke uze ube manzi ngiwuphose phakathi egolo umthondo ngimuhlabe ngilale ngize ngibhampe phezu kwazo izinqa zakhe zithofozela kamnandi. Ngimufenda ngiwuphusha ubhajwe ngamasende useze washintsha indlela akhala ngayo. Ngimuhlabe ngisheshisa uphume uthondo ugijime phezu kwabhontshisi umane umkitaze kamnandi akhale kakhulu achaaaame ngiwubuyisele phakathi umthodo ngimubhebhe. Bese ngiyamudonsa aguqe ngamadolo ashonise iqolo phakathi alale ngamabele zimane zifutheke ngenye indlela izinqa ngizipetule ngilibone igolo licwebezela ngimusule ngomthondo bese ngiyawupusha ubhajwe uze ungene ngimubhebhe ngimuye ngime angifende yena epushela izinqa kumina ngibuye ngizibambe ngimdonse ngeqolo ngiwufuke wonke umthondo ngizwe ngoba umthondo usuxathuka engathi ngibonda uCement omanzi kanti uyachaaama ngimuhlabe eduzane ngisheshisa aze azibambe izinqa angipetulele igolo nomdidi ngimunwaye umdidi ngeminwe ngibe ngimubhebha amane ahayize athi ngibhebhe Lwaaazi ngimuhlabe ngize ngichaaame nami.

Angikhiphe iCondom awusule umthondo naye azesule igolo bese ngilala ngibheka phezulu angiphulule umthondo adlalise izinhlamvu zama sende uze uvuke umthondo uqine awugxishe emlonyeni ngiwuzwe uvutha bhe umlomo awudle umthondo ebe engipotoza izinhlamvu zamasende angikitaze ikhingqi ngolimu alifele ngamathe abuye awakhothe alimunce. Bese eyasukuma angifake icondom agovoze phezu kwami awavule onke lamathanga akhe amakhulu uqondane negolo umthondo wami ngiwubuke ungena slowly aze ahlale phezu kwawo ugcwale igolo bese ebambelela kumina ezifubeni atwerk phezu komthondo wami ngikhalise okwengane encane nami ngimulekelele ngifenda ngaphansi amane abe manzi ngimubambe ididi ligcwale izingalo ngimufende kakhulu aze awe alale phez kwesfuba sami izandla zami sezingemuva ngimupetula izinqa ungena wonke umthondo egolo ngize ngikhathale ukufenda aphinde angigovozele angifende engathi ugibele ihhashi ngiwuzwa nomthondo usufika la ubungafiki khona ngizwe kushisa amasende kanti uyangichaamela sifende sobabili sisheshisa ngimane ngisidedele nami isidoda sigcwale icondom.

Silale kancane ezwe ngami sengimuphulula isbumbu aphenduke abheke ngakumina simuncane siqabulane into eyibhadi ngimuphulule isbumbu aze awavule amathanga lihlale obala igolo ngimudlalise ubhontshisi ngeminwe umane ujuluke same time ngiwunwaye angibambe angimunce. Ngimunwaye umsele weGolo ngisho ngiyiphose phakathi iminwe emibili ngilifice libophene igolo ngimukope ngayo iminwe abe manzi ngimsule ngayo ngiphinde ngimkope ngiqhwanda leliqhuzu eliphakathi egolo ngimuzwe esekhuluma ngezilimu ngiliqhwande kakhulu amane akhale mii izinyembezi lapho nami sengiyifake ize izimelele phakathi egolo iminwe ngimunwaya.

Ngikhwele phezu kwakhe ngifake icondom usho egolo umthondo ngimubhebhe umthondo ushayisana ne gspot ngimuhlabisise amane achaaame ube manzi umbhede wami ngimubhebhe aze antantise imilenze emoyeni ngiwufuqa phakathi umthondo. Ngimubambe futhi ngimubuyisele ngaphezulu ngimubhebhe ngingaphansi elele phezu kwami sihlabane aze ayeke ukufenda sesikhala sobabili ngimubambe izinqa ngiziqinise ngimufende kakhulu ahayize indlu yonke ngimane ngichaaame…

Related Post

Pages: 1 2

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *